Die Wanderausstellung «Endstation Meer? Das Plastikmüll-Projekt»
wird ab 26. November 2015 im Hong Kong Science Museum
in Hong Kong gezeigt.

Mehr allgemeine Informationen zu «Endstation Meer? Das Plastikmüll-Projekt»